Gebruiksvoorwaarden

Onderstaand treft u de gebruiksvoorwaarden aan die gelden voor de AYU Trade website (te noemen: "de Website") en onze services.

Welkom! U (de "Gebruiker") bent aangekomen op de plek, waar u alle hulpmiddelen aantreft, die u nodig heeft om AYU Trade artikelen te kunnen aanschaffen. Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de Website en de services, die door deze website worden geboden (de "Services"). Bij het toegang zoeken en gebruik maken van de Website, gaat u ermee akkoord, dat u wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd door AYU Trade worden aangepast en aangevuld. Tevens gaat u akkoord met alle regels en gedragslijnen van AYU Trade die worden gepubliceerd op de Website en op websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van AYU Trade en die toegankelijk zijn vanuit de Website.

1. Gebruik van de Website en de Services. De Gebruiker zal noch de Website, noch enige van de Services gebruiken voor een illegaal of onwettig doel. Gebruiker dient zich te registreren (het "Gebruikersprofiel") om de Website en de Services te kunnen gebruiken. AYU Trade behoudt zich het recht voor om, dit naar eigen goeddunken, een ieder toegang tot de Website te weigeren. Gebruiker is verantwoordelijk voor al zijn activiteiten en alle gegevens die hij plaatst op of door middel van de Website of de Services. Gebruiker garandeert dat alle informatie die hij plaatst op de Website, waarheidsgetrouw is, accuraat, niet misleidend en in goed vertrouwen is aangeboden. Gebruiker staat er voor in, dat het is toegestaan, onder de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, persoonsgegevens die hij verschaft op de Website te delen met AYU Trade.

Elke informatie die aan de Gebruiker is bekendgemaakt door de Website en de Services, inclusief, zonder beperking, inhoud van de persoonlijke gedeeltes van de Website en de Services, mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor de Website en de Services worden aangeboden.

De Gebruiker zal AYU Trade vrijwaren en schadeloos stellen van alle claims, vorderingen, schades (inclusief feitelijke, compenserende, speciale, incidentele of gevolgschades), kosten, processen en aanspraken, (gezamenlijk, de "Claims"), inclusief de betaling van honoraria van advocaten, ontstaan uit of gerelateerd aan oneigenlijk gebruik van de Website of de Services, of niet conform deze clausule 1.

2. Gebruiksvoorwaarden van de Services. Gebruiker is onderhevig aan alle gebruiksvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de Services van de Website. Gebruik van de Services betekent aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de Services.

3. Termijn en Beëindiging. AYU Trade is gemachtigd om, dit naar eigen goeddunken, met onmiddellijke ingang de toegang van de Gebruiker tot de Website en Services te beëindigen, inclusief na voorafgaande in kennisstelling, dat Gebruiker geen contractuele relatie met AYU Trade heeft, of niet meer heeft, of deze gebruiksvoorwaarden schendt, of enige andere overeenstemming, contract of verplichting welke Gebruiker heeft met AYU Trade.

4. Systeem integriteit. Gebruiker mag geen enkel apparaat, software, onbevoegde menselijke tussenkomst of routine gebruiken welke de juiste werking van de Website en de Services belemmert. Gebruiker mag geen enkele actie ondernemen welke een onredelijke of buitensporig grote belasting van de Website of de Services, of van de infrastructuur, die wordt gebruikt om de Website of de Services te hosten, tot gevolg heeft. Gebruiker is als enige zelf verantwoordelijk voor elk geoorloofd of ongeoorloofd gebruik van het gebruikers-ID of wachtwoord. De Gebruiker zal AYU Trade vrijwaren en schadeloos stellen van alle Claims, inclusief de betaling van honoraria van advocaten, ontstaan uit of gerelateerd aan Gebruiker’s falen om de vertrouwelijkheid van het wachtwoord te beschermen of op andere wijze ongeoorloofde toegang of gebruik van de Website of de Services te voorkomen. De bepalingen van deze Clausule 4 blijven van kracht na beëindiging, opheffing of afloop van deze voorwaarden.

5. Eigendomsrechten. AYU Trade behoudt het volledig eigendom van de Website, de Services en alle AYU Trade octrooien, auteursrechten, handels- of dienstmerken, of unieke bedrijfsprocessen die daar onderdeel van uitmaken (het "Intellectuele Eigendom"). Gebruiker erkent dat toepasselijke auteursrechten en overige eigendomsrechten en -wetten het Intellectuele Eigendom beschermen. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door AYU Trade is toegestaan, zal de Gebruiker geen producten of diensten die ontstaan zijn door gebruik te maken van het Intellectuele Eigendom verkopen, in licentie geven, verhuren, aanpassen, distribueren, namaken, verzenden, publiekelijk vertonen, downloaden of creëren. Gebruiker zal geen Intellectuele Eigendom, inhoud of ander materiaal, verschaft door AYU Trade of een derde partij die een licentie verstrekt, weghalen of verwijderen van de Website of de Services, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door AYU Trade, voor zover van toepassing.

6. Privacy Statement en Gegevensbescherming. Informatie uit het gebruikersprofiel zal worden opgeslagen om toegang tot de Website en Services te verlenen. Gebruiker mag de persoonlijke informatie wijzigen, welke AYU Trade bijhoudt ten behoeve van deze Website en de Services. Cookies kunnen worden gebruikt door de Website en de Services. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die worden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De Website gebruikt cookies om uw Internet Service Provider te identificeren, alsmede de pagina’s, die u op de Website bezoekt. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser te veranderen. Echter, beperking van het gebruik van cookies kan van de Gebruiker vereisen om meerdere keren in te loggen om in staat te zijn de Services volledig te benutten.

7. Overmacht en externe invloeden Factoren en externe invloeden buiten haar controle, inclusief, zonder beperking, Internet verkeer, systeem storingen en storingen bij de dienstverlening door van derde partijen, kunnen invloed hebben op de werking van de Website of de Services. AYU Trade is niet verantwoordelijk voor storing in de werking van de Website. In geen geval zal AYU Trade enige directe of indirecte aansprakelijkheid aanvaarden, voorzover zulk falen voortkomt uit factoren of externe invloeden buiten de controle van de Website.

8. Geen Website Garantie. Alle garanties, uitdrukkelijk en impliciet, ten aanzien van gebruiksmogelijkheden van deze Website, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. AYU Trade stelt de Website en de Services beschikbaar in de reguliere versie en heeft geen enkele aansprakelijkheid naar de Gebruiker toe voor directe of indirecte claims, inclusief alle gevolg-, incidentele of speciale schades (inclusief gederfde winst), gerelateerd aan het gebruik van, defect aan of slecht functioneren van de Website.

9. Beperking van Aansprakelijkheid. In geen geval is AYU Trade aansprakelijk jegens de Gebruiker voor gederfde winst, of enige speciale, exemplarische, incidentele of gevolgschades van welk type of aard dan ook, die voortkomen uit of in relatie staan tot de Website of de Services.

10. Toepasselijk Recht; Bevoegde Rechter. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Nederlandse recht, met uitsluiting van enige verwijzingsregel van internationaal privaatrecht. De Gebruiker en AYU Trade, indien van toepassing, zullen in goed vertrouwen trachten enig geschil dat kan ontstaan uit het gebruik van de Website of de Services informeel op te lossen, voordat juridische actie wordt ondernomen. Mochten de partijen niet tot een oplossing komen, dan leggen Gebruiker en AYU Trade dit onherroepelijk en uitsluitend voor aan de in Nederland bevoegde rechter.

Copyright © 2007- 2024 AYU Trade. Powered by Zen Cart | Development & design by GetZenned